KONTAKT

DOTACJA EU

AKTUALNOŚCI

USŁUGI

RODO

REKRUTACJA ZWYKŁA

Klauzula informacyjna dla kandydatów o pracę:

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (w

skrócie: RODO) informujemy, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrowski – Pilachowski sp. j. (ADO).

2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach

    związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail

    naruszenia.rodo@ostrowski-pilachowski.com Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez

    ADO w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji na stanowisko […].

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  a. w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres do

    korespondencji, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie oraz

    przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ciążący na nas

    obowiązek prawny, który wynika z przepisów prawa pracy);

  b. w zakresie pozostałych danych zawartych w ofercie pracy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO

    (zgoda na przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 3).

 

4. Dodatkowo, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, Pani/Pana dane osobowe

    przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych

    prowadzonych przez ADO. W tym przypadku w zakresie danych zawartych w ofercie podstawą

    ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych, które

    przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego, jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne,

    kadrowe.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu

    rekrutacji na stanowisko wskazane powyżej, zaś w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na

    przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do końca roku kalendarzowego, w

    którym upłyną 2 lata od zakończenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia

    oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

9. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie,

    przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

    na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

10. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO,

    może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą

    podejmowane w sposób zautomatyzowany.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji

    międzynarodowych.

 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w ofercie pracy następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez

Ostrowski – Pilachowski sp. j. z siedzibą w Gdyni w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu

rekrutacji na stanowisko […]. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie

poprzez wysłanie wiadomości na adres rekrutacja@ostrowski-pilachowski.com

 

Dodatkowo, jeśli życzą sobie Państwo, aby Państwa kandydatura została rozważona przy okazji

prowadzenia przez administratora danych przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o dodanie

klauzuli o następującej treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez

Ostrowski – Pilachowski sp. j. z siedzibą w Gdyni w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych

procesów rekrutacyjnych. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie poprzez

wysłanie wiadomości na adres rekrutacja@ostrowski-pilachowski.com

 

REKRUTACJA PRZEZ PORTAL

Klauzula informacyjna dla kandydatów o pracę:

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (w

skrócie: RODO) informujemy, że

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ostrowski – Pilachowski sp. j. (ADO).

2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach

    związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail

    naruszenia.rodo@ostrowski-pilachowski.com

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od pracuj.pl, inforpaca.pl

4. ADO będzie przetwarzał następujące kategorie danych zawarte w ofercie pracy: dane

    identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o przebiegu zatrudnienia, dane o doświadczeniu

    zawodowym i wykształceniu, dane o zainteresowaniach.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia

    procesu rekrutacji na stanowisko […].

6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  a. w zakresie obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, adres do

    korespondencji, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie oraz

    przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (ciążący na nas

    obowiązek prawny, który wynika z przepisów prawa pracy);

  b. w zakresie pozostałych danych zawartych w ofercie pracy jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO

    (zgoda na przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym w pkt. 5).

 

7. Dodatkowo, w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, Pani/Pana dane osobowe

    przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych procesów rekrutacyjnych

    prowadzonych przez ADO. W tym przypadku w zakresie danych zawartych w ofercie podstawą

    ich przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych, które

    przetwarzamy na podstawie obowiązku prawnego, jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące na naszą rzecz usługi

    informatyczne oraz kadrowe.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu

    rekrutacji na stanowisko wskazane powyżej, zaś w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na

    przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – do końca roku kalendarzowego, w

    którym upłyną 3 lata od zakończenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

11. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia

    oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

12. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie,

    przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano

    na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

13. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO,

    może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą

    podejmowane w sposób zautomatyzowany.

15. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji

    międzynarodowych.

 

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie w ofercie pracy następującej klauzuli:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez

Ostrowski – Pilachowski sp. j. z siedzibą w Gdyni w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu

rekrutacji na stanowisko […]. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie

poprzez wysłanie wiadomości na adres rekrutacja@ostrowski-pilachowski.com

 

Dodatkowo, jeśli życzą sobie Państwo, aby Państwa kandydatura została rozważona przy okazji

prowadzenia przez administratora danych przyszłych procesów rekrutacyjnych, prosimy o dodanie

klauzuli o następującej treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez

Ostrowski – Pilachowski sp. j. z siedzibą w Gdyni w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia

przyszłych procesów rekrutacyjnych. Rozumiem, że zgoda może być wycofana w dowolnym momencie

poprzez wysłanie wiadomości na adres rekrutacja@ostrowski-pilachowski.com

 

OI- KLIENCI/ KONTRAHENCI

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych Klientów/Kontrahentów będących osobami fizycznymi

 

W związku z współpracą nawiązaną przez Panią/Pana z Ostrowski – Pilachowski sp. j. oraz w związku

z tym, że od 25.05.2018 r. obowiązują przepisy tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE, szanując Pani/Pana prywatność, jak również dbając o to, aby wiedziała

Pani/wiedział Pan, kto i w jaki sposób przetwarza Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiamy

informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych obejmujących dane identyfikacyjne, dane

    adresowe oraz dane kontaktowe jest Ostrowski – Pilachowski sp. j. z siedzibą w Gdyni, przy ul.

    Opata Hackiego 14c (ADO).

2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach

    związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail

    naruszenia.rodo@ostrowski-pilachowski.com

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących

    podstawach:

  a. prawidłowej realizacji umowy zawartej pomiędzy nami a Panią/Panem (Umowa), tj. na

     podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

  b. ewentualnego dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych lub obrony przed takimi

    roszczeniami, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO; nasz prawnie uzasadniony interes

    polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu

    ewentualnego dochodzenia przysługujących nam w stosunku do Pani/Pana roszczeń, jak

    również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może do nas skierować

    (nasz prawnie uzasadniony interes);

  c. realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w

    szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym

    obowiązków archiwizacyjnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania łączącej nas Umowy.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania

    oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

6. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana

    szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dokonywanego przez nas do celów wynikających z

    naszego prawnie uzasadnionego interesu.

7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy

    przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy

    podatkowe), podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi

    kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze lub prawne.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej

    zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów

    związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy lub przedawnienia naszych wzajemnych

    roszczeń (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności zaistnieje później).

9. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO,

    może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego

    podejmowania decyzji, w tym profilowania.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar

    Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

 

OI- PRZEDSTAWICIELE KLIENTÓW KOTRACHENTÓW

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych przedstawicieli Klientów/Kontrahentów

 

W związku z współpracą pomiędzy Ostrowski – Pilachowski sp. j. a podmiotem, którego jest Pani/Pan

przedstawicielem (nasz Kontrahent), oraz w związku z tym, że od 25.05.2018 r. obowiązują przepisy

tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, szanując Pani/Pana

prywatność, jak również dbając o to, aby wiedziała Pani/wiedział Pan, kto i w jaki sposób przetwarza

Pani/Pana dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Pani/Panu to ustalić.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych obejmujących dane identyfikacyjne, dane

    adresowe oraz dane kontaktowe jest Ostrowski – Pilachowski sp. j. z siedzibą w Gdyni, przy ul.

    Opata Hackiego 14c (ADO).

2. Nie mamy obowiązku powoływać Inspektora Ochrony Danych, ale we wszelkich sprawach

    związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail

    naruszenia.rodo@ostrowski-pilachowski.com

3. Pani/Pana dane osobowe uzyskaliśmy od naszego Kontrahenta.

4. ADO będzie przetwarzał następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe,

    dane o stanowisku pracy i umiejscowieniu w strukturze organizacyjnej.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez nas w następujących celach i na następujących

    podstawach:

  a. w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy nami a naszym Kontrahentem (Umowa), tj.

    na podstawie art. 6 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej naszym prawnie

    uzasadnionym interesem); nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym przypadku na

    zapewnieniu możliwości prawidłowej realizacji Umowy;

  b. w celu ewentualnego dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, tj. na podstawie

    naszego prawnie uzasadnionego interesu; nasz prawnie uzasadniony interes polega w tym

    przypadku na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu

    dochodzenia roszczeń w stosunku do naszego Kontrahenta, jak również obrony przed

    roszczeniami, jakie nasz Kontrahent może w stosunku do nas skierować;

c. jeżeli otrzymane dane osobowe będą widniały w dokumentach księgowych, dodatkową

    podstawą i celem będzie realizacja przez nas obowiązków wynikających z przepisów o

    rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązków archiwizacyjnych, tj.

    art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i wykonania łączącej nas Umowy.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania

    oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.

8. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana

    szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dokonywanego przez nas do celów wynikających z

    naszego prawnie uzasadnionego interesu.

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym zobowiązani jesteśmy

    przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa (w tym właściwe dla nas organy

    podatkowe), podmioty realizujące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, usługi

    kurierskie lub pocztowe, usługi doradcze.

10. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania Umowy, a także po jej

    zakończeniu – do czasu ustania po naszej stronie obowiązku archiwizowania dokumentów

    związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy lub przedawnienia wzajemnych roszczeń

    pomiędzy nami a naszym Kontrahentem (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności

    zaistnieje później).

11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO,

    może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego

    podejmowania decyzji, w tym profilowania.

13. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar

    Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.

 

GDPR ANG

Information on processing personal data of clients representatives

 

In relation with cooperation between Ostrowski – Pilachowski GP and subject of which you are

a representative (our client), and in accordance with the fact that since 25.05.2018 new

regulation, GDPR (General Data Protection Regulation) ordinance of European Parliament

and European Council 2016/679 from 27.04.2016 in the case for protection of physical

individuals regarding processing personal data and for the case of free flow of such data and

the repeal of the directive 95/46/WE, respecting your privacy, as well as ensuring that you

know who, and how is processing your personal data, below we present information that will

help you establish it.

1. The administrator of your personal data, including identification information, address

    information and contact information is Ostrowski – Pilachowski GP with headquarters

    in Gdynia, Poland, on Opata Hackiego 14c. (DPO- Data Protection Officer)

2. We do not have the obligation to appoint an Inspector of Data Protection, but in all

    cases regarding data protection you can contact us through e-mail, using the address

    naruszenia.rodo@ostrowski-pilachowski.com

3. Your personal data have been acquired from our client.

4. DPO will be processing following categories of data: identification information,

    contact information, work position and location in the organizational structure.

5. Personal data will be processed by us in following aims and on following fundaments:

  a. In order to fulfil an agreement made by us and our client (contract), based on

    article 6 letter f GDPR (this basis will be called our legally justified interest);

    our legally justified interest in this case refers to ensuring the possibility of

    correctly fulfilling the Contract;

  b. In order of possible investigation and defence from claims, based on our

    legally justified interest; our legally justified interest in this instant means

    ensuring the means of taking according actions to investigate claims towards

    our Client, as well as defence from claims, which our Client may have

    towards us;

  c. If personal data received by us will be visible in accounting documents,

    additional fundamental and aim will be to abide by the responsibility deriving

    from accounting regulations and tax regulations, including responsibility of

    keeping archives according to article 6 let c GDPR.

6. You have a right to demand access to you personal data, altering them and deleting

    them, and additionally to demand restriction of its processing.

7. You also have a right to raise an objection - from reasons connected to a special

    situation - towards processing data being done by us for purposes relating to our

    legally justified interest.

8. Recipients of your personal data will be subjects , to whom we are obligated to

    deliver data on the basis applicable law regulations (including proper tax organs),

    subjects that are currently implementing information technologies services,

    accounting services, courier or postal services and advisory services.

9. Personal data will be kept for the duration of the performance of the contract, and

    also after it is finished - until the responsibility of keeping archive of the documents

    relating to making and fulfilling the Contract is ceased, or the expiration of mutual

    claims between us and our Client (depending on which of the indicated circumstanes

    occurs later)

10. If you decide that processing personal data is inconsistent with GDPR, you can bring

    forth a complaint to the President of the office for the protection of personal data.

11. During processing your personal data none automatic decision making shall take

    place, that includes profiling.

12. You Personal Data will not be passed to third states (meaning any area outside of

    European Economic Area), nor to any international organizations.

 

Copyright Ostrowski-Pilachowski 2015 Site made by PAWEŁ OSICKI